A rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

A rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

11/A. §

(1) A (8) és (9) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelettervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az Önkormányzat honlapján a rendelettervezet véleményezésére kialakított oldalon (velemeny@isaszeg.hu) megadott elektronikus levélcímen.

(2) A Képviselő-testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli, de a véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

* módosítva a 16/2012.(IV.25.) rendelettel

** módosítva a 30/2012.(IX.19.) rendelettel

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely

a) sérti a közerkölcsöt,

b) a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy

c) név nélküli.

(4) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.

(5) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésre kialakított oldalon közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább nyolc nap álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez.

(6) A jegyző a beérkezett véleményeket, a véleményezésre jogosultak nevét és e-mail címét a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig kezeli. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba, a véleményeket, a véleményezők nevét és email címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. Az adatok kezelése magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is, melyre a véleményezők figyelmét fel kell hívni.

(7) A véleményezésre jogosult adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt vélelem szerint e § (6) bekezdésében foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményezésre jogosult adatait érintő adatkezelés szabályaira a véleményező figyelmét megfelelően fel kell hívni.

(8) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében lakossági fórum szervezhető.

(9) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a) a fizetési kötelezettségekről,

b) az önkormányzati támogatásokról,

c) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,

d) a helyi adóról,

e) szervezet és intézmény alapításáról,

f) szervezet és intézmény szervezeti és működési szabályairól,

g) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői munkavégzésének szabályairól, valamint az őket megillető juttatásokról szóló, továbbá

h) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, valamint

i) a törvényességi felügyeletért felelős szerv felhívására törvénysértés megszüntetése érdekében előkészített rendelet-tervezetet.

(10) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

(11) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érheti.

(12) Az egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.

(13) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jegyző tartozik felelősséggel.

 

 

Vélemény, hozzászólás?