Partnerségi egyeztetés „Isaszeg Város Településrendezési eszközeinek módosítása” tárgyban.

Isaszeg Város
Módosított Településrendezési Eszközei

(Dányi út melletti 1. sz. fejlesztési terület, Madách, Ady, Bercsényi, Táncsics utcák által határolt 2. sz. fejlesztési
terület, Vasútállomás meletti Rózsa u-i 3. sz. fejlesztési terület)

Melléklet:

Isaszeg-trsz-mod-220630.pdf

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Partnerségi egyeztetés ingatlanok pályázat útján történő értékesítésről

Isaszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2020.(IX.17.) Kt. határozatában az önkormányzati tulajdonban lévő 4015/5, 4015/6, 4015/7, 4015/8, 4015/9, 4015/10 hrsz-ú ingatlanok pályázat útján történő értékesítésről döntött. A sikeres pályázat és ingatlanértékesítés érdekében a területre vonatkozó szabályozási terv módosítása válik szükségessé. A módosított településrendezési eszközök a mellékletben elérhetőek, melyre várjuk véleményeik, javaslataik megtételét 2021. március 22-ig. Melléklet: http://isainformatika.ultranet.hu/velemeny/wp-content/uploads/2021/03/Isaszeg-rt-mod-elozetes-210312.pdf

Tervezői válaszok: http://isainformatika.ultranet.hu/velemeny/wp-content/uploads/2021/04/tervezői_válaszok.pdf

Kategória: Egyéb | 6 hozzászólás

ISASZEG A MI VÁROSUNK ! – Településfejlesztés

ISASZEG A MI VÁROSUNK !

Településfejlesztés

Tisztelt Isaszegi Lakosok!

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy folyamatban van a település szerkezeti tervének átdolgozása, melyet egyrészt a jogszabályi környezet nagymértékű változása tett szükségessé, másrészt a felülvizsgálat során átvilágításra és aktualizálásra kerülnek a teljes települési közigazgatási terület fejlesztési irányai és ezek alapján megalkotásra kerül a későbbiekben az új településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat.

Önöknek a tervezés jelenlegi fázisában módjuk és lehetőségük van ötleteikkel segíteni a városvezetés és a Képviselő-testület munkáját, Isaszeg fejlődési irányának meghatározásában. Kérjük, hogy a „VÉLEMÉNYOLDAL”-on tegyék meg javaslataikat legkésőbb december 17-ig, melyeket a szakmai zsűri pozitív elbírálása esetén beépítünk a tervezési programba és továbbítunk a tervezők részére.

 

  • A Képviselő-testület által támogatott jelenlegi program, melyek az alábbi koncepcionális elemekből állnak:

– Isaszeg népesség növekedése a 15 ezer fős lakosságú kisvárosként prognosztizált a fővárosi agglomerációs övezetben.

– a fejlesztési szándékok a kertváros koncepcióban teljesedhetnek ki, mely megalapozza, megteremheti és tovább erősíti a városi image-t. „Isaszeg a mi városunk.”

– a helyi oktatási rendszer intézményi hátterének tovább fejlesztése szükséges, a középfokú oktatás helyi lehetőségeinek bővítése, kapcsolódás a közelben működő felsőfokú oktatási intézményekhez. A természeti környezetre, mint erőforrásra építve tudományos kutatóhely létrehozása Isaszegen.

– az 1848-49-es szabadságharc történelmi hagyományaira, a Rákos-patak természeti értékeire, a termálvíz bázisra, az örökségi elemekre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítása.

– a fővárosi agglomerációban bővülő gazdasági övezet rendszeréhez való csatlakozás a város gazdasági potenciáljának növelésével.

  • A településrendezési eszközökben részletesen megjelenő elemek:

–        Gödöllőt elkerülő úthoz kapcsolódás a közlekedés fejlesztési tervekben.

–        Gödöllőt Valkóval összekötő út nyomvonal biztosításának további fenntartása.

–        A Rákóczi út tagoló elemeinek felülvizsgálata, főutca program megvalósítása, városközpont újbóli meghatározása és fejlesztési célú szabályozása.

–        Városi temető területének bővítése, megközelíthetőségének fejlesztése.

–        Külterületi, üdülő területi lakáscélra használt ingatlanok építésjogi státuszának vizsgálata, az érintett területek lakossági részvétellel történő fejlesztése.

 

Kategória: Egyéb | 3 hozzászólás

I S A S Z E G V Á R O S MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI (Thököly, Kossuth, Templom, Buda és Vágóhíd utcák, valmint a Rákos-patak és vasút (726/6 hrsz.) által határolt terület)

Véleményezési dokumentáció
(Thököly, Kossuth, Templom, Buda és Vágóhíd utcák, valmint a Rákos-patak és vasút (726/6 hrsz.) által határolt terület)RE-mod-190415

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Partnerségi egyeztetés Településrendezési Eszközök Módosítása érdekében a Rákóczi, Vágóhíd, Széchenyi utcák által határolt területen

Partnerségi egyeztetés Településrendezési Eszközök Módosítása érdekében a Rákóczi, Vágóhíd, Széchenyi utcák által határolt területen

A Képviselő-testület döntése alapján település fejlesztési célok megvalósítás érdekében a Rákóczi, Vágóhíd, Széchenyi utcák által határolt területen módosítani szükséges a településrendezési eszközöket.

„A településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 11/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet alapján

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

közzéteszem a Kovaterv Kft. által készített „Isaszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása (Rákóczi, Vágóhíd, Széchenyi utcák által határolt területen), véleményezési dokumentáció”-t.

Kérem észrevételeiket a közzétételtől számított 8 napon belül az Isaszeg város vélemény oldala véleményoldalra szíveskedjenek rögzíteni.

Rákóczi_Vágóhíd_Széchenyi_terv

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Partnerségi egyeztetés a Damjanich János Általános Iskola fejlesztésének érdekében tervezett módosított településrendezési eszközökről.

Partnerségi egyeztetés  a Damjanich János Általános Iskola fejlesztésének érdekében tervezett  módosított településrendezési eszközökről.

A képviselő testület döntése alapján kiemelt iskola fejlesztési cél érdekében szükséges módosítani a településrendezési eszközöket a Madách, Ady, Bercsényi és Táncsics utcák által határolt területen. Ennek célja, hogy a jelenleg túlságosan tagolt településközponti vegyes övezetek lehatárolását a területen optimalizáljuk az iskol távlati fejlesztése érdekében.

A Képviselő-testület döntéséhez kérjük jelen eljárás keretében valamennyi érdekelt támogató hozzászólását.

„A településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 11/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet alapján

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

közzéteszem a Kovaterv  Kft. által készített „Isaszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása (Madách, Ady, Bercsényi és Táncsics utcák által határolt terület), véleményezési dokumentáció”-t.

tszt-leir-180601

szt-7-180531

ÖT-1M-2010 -180531

HÉSZ-t mód.rend.180531

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…….) önkormányzati rendelete Isaszeg Város településkép védelméről

Isaszeg Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településkép védelme érdekében megállapítja Isaszeg Város településkép védelméről szóló rendeletét (továbbiakban: TKR.).

Rendelet tervezet Isaszeg Város településkép védelméről

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Partnerségi egyeztetés a tervezett vasúti felüljárók miatt szükséges Településszerkezeti terv módosítására 2018

Tisztelt Isaszegi lakosok, vállalkozók, egyházi és civil szervezetek!

A kormányzat által 2012. évben indított Európai Uniós támogatással tervezett Budapest-Rákos-Hatvan vasútfejlesztési projekt megvalósításával kapcsolatosan a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából tevékenykedő A.D.U. Építész Iroda Kft. módosított településszerkezeti tervdokumentációt készített Isaszeg Város hatályos településszerkezeti tervére, ami azért vált szükségessé, mert a 2014. évben – a vasútfejlesztés eredeti, az önkormányzat és a település érdekeit szolgáló – szerkezeti terv módosításokban változtatásokat kívánnak végrehajtani. A jelenlegi változtatások szükségességét indokolja, hogy kormányzati döntés született az eredeti fejlesztési program csökkentésére, a csökkentett programban a Tőzeg telep megközelítését szolgáló új vasúti átjáró megnyitás a Thököly utca végében, a Pécel-Isaszeg közigazgatási határára tervezett külön szintű kereszteződés (felüljáró) és az Isaszeg-Gödöllő közigazgatási határára tervezett külön szintű kereszteződés (felüljáró) már nem szerepel.

A Képviselő-testület több alkalommal is kifejezte tiltakozását, legfőképpen a Thököly utcai szintbeni átjáró elhagyása miatt – amely a város alapvető érdeke -, hogy a tervezett programcsökkentéssel nem ért egyet. Legutóbb a 2018 január 17-i Képviselő-testületi ülésen született az alábbi határozat.

„ 1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 210/2014.(X.7.) Kt. határozat alapján a településrendezési eszközök módosításra Isaszeg Város Önkormányzata, a Nemzeti Infrastruktúra Zrt., az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. és PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. felek között 2014. október hónapban létrejött négyoldalú településrendezési szerződés módosításának 5.1. pontja alapján a Thököly utcai szintbeni átjáró megvalósításához ragaszkodik a vasútfejlesztési projekten belül, a négyoldalú szerződés módosítás eredményeként létrejött módosított településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően.

  1. Isaszeg Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére a Thököly utcai szintbeni vasúti átjáró megépítése érdekében.”

A Képviselő-testület döntéséhez kérjük jelen eljárás keretében valamennyi érdekelt támogató hozzászólását.

„A településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 11/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet alapján

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

közzéteszem az A.D.U. Építész Iroda Kft. által készített „Isaszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, Partnerségi dokumentáció”-t.

Kérem az észrevételeiket – tekintettel arra, hogy a projektet a kormány kiemelt beruházássá minősítette – a közzétételtől számított 8 napon belül az

Isaszeg város vélemény oldala véleményoldalra szíveskedjenek rögzíteni.

A véleményoldalra érkezett észrevételek alapján a tervező bevonásával egyeztető tárgyalás megtartására kerül sor, melynek időpontját a honlapon fogjuk közzé tenni.

Isaszeg, 2018. január 26.

Hatvani Miklós

polgármester

Kategória: Egyéb | 1 hozzászólás