Partnerségi egyeztetés ingatlanok pályázat útján történő értékesítésről

Isaszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2020.(IX.17.) Kt. határozatában az önkormányzati tulajdonban lévő 4015/5, 4015/6, 4015/7, 4015/8, 4015/9, 4015/10 hrsz-ú ingatlanok pályázat útján történő értékesítésről döntött. A sikeres pályázat és ingatlanértékesítés érdekében a területre vonatkozó szabályozási terv módosítása válik szükségessé. A módosított településrendezési eszközök a mellékletben elérhetőek, melyre várjuk véleményeik, javaslataik megtételét 2021. március 22-ig. Melléklet: http://isainformatika.ultranet.hu/velemeny/wp-content/uploads/2021/03/Isaszeg-rt-mod-elozetes-210312.pdf

Tervezői válaszok: http://isainformatika.ultranet.hu/velemeny/wp-content/uploads/2021/04/tervezői_válaszok.pdf

Kategória: Egyéb | 6 hozzászólás

ISASZEG A MI VÁROSUNK ! – Településfejlesztés

ISASZEG A MI VÁROSUNK !

Településfejlesztés

Tisztelt Isaszegi Lakosok!

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy folyamatban van a település szerkezeti tervének átdolgozása, melyet egyrészt a jogszabályi környezet nagymértékű változása tett szükségessé, másrészt a felülvizsgálat során átvilágításra és aktualizálásra kerülnek a teljes települési közigazgatási terület fejlesztési irányai és ezek alapján megalkotásra kerül a későbbiekben az új településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat.

Önöknek a tervezés jelenlegi fázisában módjuk és lehetőségük van ötleteikkel segíteni a városvezetés és a Képviselő-testület munkáját, Isaszeg fejlődési irányának meghatározásában. Kérjük, hogy a „VÉLEMÉNYOLDAL”-on tegyék meg javaslataikat legkésőbb december 17-ig, melyeket a szakmai zsűri pozitív elbírálása esetén beépítünk a tervezési programba és továbbítunk a tervezők részére.

 

  • A Képviselő-testület által támogatott jelenlegi program, melyek az alábbi koncepcionális elemekből állnak:

– Isaszeg népesség növekedése a 15 ezer fős lakosságú kisvárosként prognosztizált a fővárosi agglomerációs övezetben.

– a fejlesztési szándékok a kertváros koncepcióban teljesedhetnek ki, mely megalapozza, megteremheti és tovább erősíti a városi image-t. „Isaszeg a mi városunk.”

– a helyi oktatási rendszer intézményi hátterének tovább fejlesztése szükséges, a középfokú oktatás helyi lehetőségeinek bővítése, kapcsolódás a közelben működő felsőfokú oktatási intézményekhez. A természeti környezetre, mint erőforrásra építve tudományos kutatóhely létrehozása Isaszegen.

– az 1848-49-es szabadságharc történelmi hagyományaira, a Rákos-patak természeti értékeire, a termálvíz bázisra, az örökségi elemekre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítása.

– a fővárosi agglomerációban bővülő gazdasági övezet rendszeréhez való csatlakozás a város gazdasági potenciáljának növelésével.

  • A településrendezési eszközökben részletesen megjelenő elemek:

–        Gödöllőt elkerülő úthoz kapcsolódás a közlekedés fejlesztési tervekben.

–        Gödöllőt Valkóval összekötő út nyomvonal biztosításának további fenntartása.

–        A Rákóczi út tagoló elemeinek felülvizsgálata, főutca program megvalósítása, városközpont újbóli meghatározása és fejlesztési célú szabályozása.

–        Városi temető területének bővítése, megközelíthetőségének fejlesztése.

–        Külterületi, üdülő területi lakáscélra használt ingatlanok építésjogi státuszának vizsgálata, az érintett területek lakossági részvétellel történő fejlesztése.

 

Kategória: Egyéb | 3 hozzászólás

I S A S Z E G V Á R O S MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI (Thököly, Kossuth, Templom, Buda és Vágóhíd utcák, valmint a Rákos-patak és vasút (726/6 hrsz.) által határolt terület)

Véleményezési dokumentáció
(Thököly, Kossuth, Templom, Buda és Vágóhíd utcák, valmint a Rákos-patak és vasút (726/6 hrsz.) által határolt terület)RE-mod-190415

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Partnerségi egyeztetés Településrendezési Eszközök Módosítása érdekében a Rákóczi, Vágóhíd, Széchenyi utcák által határolt területen

Partnerségi egyeztetés Településrendezési Eszközök Módosítása érdekében a Rákóczi, Vágóhíd, Széchenyi utcák által határolt területen

A Képviselő-testület döntése alapján település fejlesztési célok megvalósítás érdekében a Rákóczi, Vágóhíd, Széchenyi utcák által határolt területen módosítani szükséges a településrendezési eszközöket.

„A településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 11/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet alapján

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

közzéteszem a Kovaterv Kft. által készített „Isaszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása (Rákóczi, Vágóhíd, Széchenyi utcák által határolt területen), véleményezési dokumentáció”-t.

Kérem észrevételeiket a közzétételtől számított 8 napon belül az Isaszeg város vélemény oldala véleményoldalra szíveskedjenek rögzíteni.

Rákóczi_Vágóhíd_Széchenyi_terv

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Partnerségi egyeztetés a Damjanich János Általános Iskola fejlesztésének érdekében tervezett módosított településrendezési eszközökről.

Partnerségi egyeztetés  a Damjanich János Általános Iskola fejlesztésének érdekében tervezett  módosított településrendezési eszközökről.

A képviselő testület döntése alapján kiemelt iskola fejlesztési cél érdekében szükséges módosítani a településrendezési eszközöket a Madách, Ady, Bercsényi és Táncsics utcák által határolt területen. Ennek célja, hogy a jelenleg túlságosan tagolt településközponti vegyes övezetek lehatárolását a területen optimalizáljuk az iskol távlati fejlesztése érdekében.

A Képviselő-testület döntéséhez kérjük jelen eljárás keretében valamennyi érdekelt támogató hozzászólását.

„A településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 11/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet alapján

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

közzéteszem a Kovaterv  Kft. által készített „Isaszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása (Madách, Ady, Bercsényi és Táncsics utcák által határolt terület), véleményezési dokumentáció”-t.

tszt-leir-180601

szt-7-180531

ÖT-1M-2010 -180531

HÉSZ-t mód.rend.180531

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…….) önkormányzati rendelete Isaszeg Város településkép védelméről

Isaszeg Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településkép védelme érdekében megállapítja Isaszeg Város településkép védelméről szóló rendeletét (továbbiakban: TKR.).

Rendelet tervezet Isaszeg Város településkép védelméről

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Partnerségi egyeztetés a tervezett vasúti felüljárók miatt szükséges Településszerkezeti terv módosítására 2018

Tisztelt Isaszegi lakosok, vállalkozók, egyházi és civil szervezetek!

A kormányzat által 2012. évben indított Európai Uniós támogatással tervezett Budapest-Rákos-Hatvan vasútfejlesztési projekt megvalósításával kapcsolatosan a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából tevékenykedő A.D.U. Építész Iroda Kft. módosított településszerkezeti tervdokumentációt készített Isaszeg Város hatályos településszerkezeti tervére, ami azért vált szükségessé, mert a 2014. évben – a vasútfejlesztés eredeti, az önkormányzat és a település érdekeit szolgáló – szerkezeti terv módosításokban változtatásokat kívánnak végrehajtani. A jelenlegi változtatások szükségességét indokolja, hogy kormányzati döntés született az eredeti fejlesztési program csökkentésére, a csökkentett programban a Tőzeg telep megközelítését szolgáló új vasúti átjáró megnyitás a Thököly utca végében, a Pécel-Isaszeg közigazgatási határára tervezett külön szintű kereszteződés (felüljáró) és az Isaszeg-Gödöllő közigazgatási határára tervezett külön szintű kereszteződés (felüljáró) már nem szerepel.

A Képviselő-testület több alkalommal is kifejezte tiltakozását, legfőképpen a Thököly utcai szintbeni átjáró elhagyása miatt – amely a város alapvető érdeke -, hogy a tervezett programcsökkentéssel nem ért egyet. Legutóbb a 2018 január 17-i Képviselő-testületi ülésen született az alábbi határozat.

„ 1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 210/2014.(X.7.) Kt. határozat alapján a településrendezési eszközök módosításra Isaszeg Város Önkormányzata, a Nemzeti Infrastruktúra Zrt., az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. és PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. felek között 2014. október hónapban létrejött négyoldalú településrendezési szerződés módosításának 5.1. pontja alapján a Thököly utcai szintbeni átjáró megvalósításához ragaszkodik a vasútfejlesztési projekten belül, a négyoldalú szerződés módosítás eredményeként létrejött módosított településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően.

  1. Isaszeg Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére a Thököly utcai szintbeni vasúti átjáró megépítése érdekében.”

A Képviselő-testület döntéséhez kérjük jelen eljárás keretében valamennyi érdekelt támogató hozzászólását.

„A településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 11/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet alapján

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

közzéteszem az A.D.U. Építész Iroda Kft. által készített „Isaszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, Partnerségi dokumentáció”-t.

Kérem az észrevételeiket – tekintettel arra, hogy a projektet a kormány kiemelt beruházássá minősítette – a közzétételtől számított 8 napon belül az

Isaszeg város vélemény oldala véleményoldalra szíveskedjenek rögzíteni.

A véleményoldalra érkezett észrevételek alapján a tervező bevonásával egyeztető tárgyalás megtartására kerül sor, melynek időpontját a honlapon fogjuk közzé tenni.

Isaszeg, 2018. január 26.

Hatvani Miklós

polgármester

Kategória: Egyéb | 1 hozzászólás